Vendime datë 19.12.2018

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.1 Datë19.12.2018 PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË Nr.2 Datë19.12.2018 MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURËN E ZGJEDHJES SË KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË” Nr.3 Datë19.12.2018 PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT DHE TË ZËVENDËS KRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË Nr.4 Datë19.12.2018 PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE […]