Vendime datë 31.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 81 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ PROKURORIT BUJAR MEMIA vendim nr 82 PËR MIRATIMIN E KOMENTEVE DHE KUNDËRSHTIMEVE NDAJ RAPORTIT TË VLERËSIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR, NË VITIN AKADEMIK 2021 -2022, PROFILI PROKUROR, TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS vendim nr 83 PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË […]

Vendime datë 26.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 67 PËR UDHËZIMET E PËRBASHKËTA MIDIS MINISTRIT TË BRENDSHËM, MINISTRIT TË DREJTËSISË DHE KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË. Vendim nr 68 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim nr 69 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 70 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim nr 71 PËR CAKTIM E ZNJ. ELIZABETA IMERAJ, NËPËRMJET […]

Vendime datë 18.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 59 vendim nr 60 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PROKURORËVE PJESËMARRËS NË AKTIVITETET TRAJNUESE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN PRILL – KORRIK 2021 vendim nr 61 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 62 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 63 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 64 PËR DHËNIE LEJE PRINDËRORE vendim […]

Vendime datë 12.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim-nr-53-12.03.2021 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN RITA GJATI, KANDIDATE PËR POZICIOMN E DREJTUESIT NË PROKURORITË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KRUJË DHE KUKËS vendim-nr-54-12.03.2021 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR vendim-nr-55-12.03.2021 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT vendim-nr-56-12.03.2021 MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORES ELIZABETA IMERAJ, […]

Vendime datë 16.02.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 43 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 44 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 45 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 46 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 47 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES FLORA REKA vendim nr 48 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE […]

Vendime datë 02.02.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-38-02.02.2021 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR KANDIDIM NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR VENDET VAKANTE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM Vendim-nr-39-02.02.2021 PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË PROKURORIT GJERGJI CEKA PËR LËVIZJE PARALELE NË POZICIONIN E PROKURORIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË ELBASAN. Vendim-nr-40-02.02.2021 PËR NDALIMIN E […]

Vendime datë 27.01.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-14-27.01.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-15-27.01.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-16-27.01.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-17-27.01.2021 “PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRAT TË PROFILIT PROKUROR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022” Vendim-nr-18-27.01.2021 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT Vendim-nr-19-27.01.2021 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT Vendim-nr-20-27.01.2021 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT […]

Vendime datë 14.01.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-01-14.01.2021 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim-nr-02-14.01.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT BLEDAR BEJKO Vendim-nr-03-14.01.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT AGRON GJANA Vendim-nr-04-14.01.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-05-14.01.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-06-14.01.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-07-14.01.2021 “PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI TË […]

Vendime datë 29.12.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-306-29.12.2020 MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË MAGJISTRATIT ZNJ. ELENA PELUSHI (BAKALLBASHI), KANDIDAT PËR T’U KOMANDUAR INSPEKTOR PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË. Vendim-nr-307-29.12.2020 MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË MAGJISTRATIT ZNJ. LINDITA ZIGURI (MALE), KANDIDAT PËR T’U KOMANDUAR INSPEKTOR PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË. Vendim-nr-308-29.12.2020 MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS […]

Vendime datë 23.12.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-297-23.12.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-298-23.12.2020 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR DREJTUES TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM NËPËRMJET PROCEDURËS SĚ NGRITJES NË DETYRË Vendim-nr-299-23.12.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 285, DATË 17.12.2020, I NDRYSHUAR, TË […]

Vendime datë 17.12.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-274-17.12.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-275-17.12.2020 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim-nr-276-17.12.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT Vendim-nr-277-17.12.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-278-17.12.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-279-17.12.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT FLORIAN BONJAKU Vendim-nr-280-17.12.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT DRITAN GRIPSHI Vendim-nr-281-17.12.2020 PËR […]

Vendime datë 17.11.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-259-17.11.2020 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR DREJTUES TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË Vendim-nr-260-17.11.2020 “MBI FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT DISIPLINOR NË ZHVILLIMIN PROCEDURAVE DISIPLINORE NDAJ PROKURORËVE” Vendim-nr-261-17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR TRANSFERIMIN E PROKURORËVE NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE ” Vendim-nr-262-17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E […]

Vendime datë 27.10.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-222 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-223 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-224 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-225 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-226 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-227 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-228 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-229 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-230 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-231 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURËN […]

Vendime datë 15.10.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-214-15.10.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim-nr-215-15.10.2020 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim-nr-216-15.10.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË ZNJ.ENKELEDA HOXHA Vendim-nr-217-15.10.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.GAZMEND FRËNGU Vendim-nr-218-15.10.2020 PËR CAKTIMIN E ANËTARIT ZËVENDËSUES TË KOMISIONIT PËR VLERËSIMIN E PROGRAMIT TË MBROJTJES SË DËSHMITARËVE DHE […]

Vendime datë 30.09.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-201-30.09.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim-nr-202-30.09.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-203-30.09.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-204-30.09.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-205-30.09.2020 PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PËR KANDIDATËT PËR PROKUROR Vendim-nr-206-30.09.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES LINDITA MALE (ZIGURI) Vendim-nr-207-30.09.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN […]

Vendime datë 17.09.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-190-17.09.2020 PËR ZHVILLIMN ME DYER TË MBYLLURA TË SEANCES DËGJIMORE MBI PROCEDIMIN DISIPLINOR, NR, 251/31, DT. 21.07.2020, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT ME DETYRË PROKURORE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË. Vendim-nr-191-17.09.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim-nr-192-17.09.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-193-17.09.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-194-17.09.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-195-17.09.2020 […]

Vendime datë 30.07.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-183-30.07.2020 PËR EMËRIMIN E DREJTORIT TË BYROSË KOMBËTARE TË HETIMIT Vendim-nr-184-30.07.2020 PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE NË LIDHJE ME PROCEDIMIN DISIPLINOR NDAJ PROKURORIT Vendim-nr-185-30.07.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-186-30.07.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KRESHNIK AJAZI Vendim-nr-187-30.07.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-188-30.07.2020 PËR DHËNIE LEJE […]

Vendime datë 27.07.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-169-27.07.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT PETRIT BICA Vendim-nr-170-27.07.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARIAN PËRMETI Vendim-nr-171-27.07.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SHPËTIM GARUNJA Vendim-nr-172-27.07.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ANILA […]

Vendime datë 17.07.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-167-17.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATËVE PËR PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2020 -2021 Vendim-nr-168-17.07.2020 PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT PËR PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN […]

Vendime datë 15.07.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-162-15.07.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-163-15.07.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-164-15.07.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-165-15.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË PROKURORË, TË DIPLOMUAR NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2019 -2020 Vendim-nr-166-15.07.2020 PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË […]

Vendime datë 08.07.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-154-08.07.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT LEONARD FILOPATI Vendim-nr-155-08.07.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ALBERT DEMIRNELI Vendim-nr-156-08.07.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GJON KODRA Vendim-nr-157-08.07.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT TASIM […]

Vendime datë 26.06.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-146-26.06.2020 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR Vendim-nr-147-26.06.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-148-26.06.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-149-26.06.2020 PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM PA PËLQIM Vendim-nr-150-26.06.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-151-26.06.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-152-26.06.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-153-26.06.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM

Vendime datë 12.06.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-135-12.06.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim-nr-136-12.06.2020 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim-nr-137-12.06.2020 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim-nr-138-12.06.2020 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim-nr-139-12.06.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT DRINI PALI Vendim-nr-140-12.06.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES RABIANA […]

Vendime datë 21.05.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-130-21.05.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-131-21.05.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-132-21.05.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-133-21.05.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-134-21.05.2020 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR

Vendime datë 19.05.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-125-19.05.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-126-19.05.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORISË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-127-19.05.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORISË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-128-19.05.2020 PËR EMËRIMIN SI […]

Vendime datë 15.05.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-113-15.05.2020 PËR BASHKIMIN E PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TË FILLUARA MBI BAZËN E VENDIMEVE NR.19 DT.27.01.2020 DHE NR. 92 DT.10.04.2020 TË KËSHILLIT Vendim-nr-114-15.05.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARDIAN BRAHO Vendim-nr-115-15.05.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN DYLA Vendim-nr-116-15.05.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN […]

Vendime datë 24.04.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-98-24.04.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËR PERIUDHËN JANAR 2019 – DHJETOR 2019 Vendim-nr-99-24.04.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-100-24.04.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KOLË HYSENAJ Vendim-nr-101-24.04.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-102-24.04.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË […]

Vendime datë 10.04.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-92-10.04.2020 PËR SHPALLJEN E NJË VENDI VAKANT PËR PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-93-10.04.2020 PËR KONTRIBUTIN FINANCIAR TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NË KUADËR TË GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE TË SHPALLUR NË VEND Vendim-nr-94-10.04.2020 PËR MIRATIMIN E HEQJES DORË NGA KANDIDIMI PËR PROKUROR NË PROKURORINË E […]

Vendime datë 25.03.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-85-25.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-86-25.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-87-25.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-88-25.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-89-25.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-90-25.03.2020 PËR MBARIMIN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT Vendim-nr-91-25.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM

Vendime datë 18.03.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-80-18.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-81-18.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-82-18.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-83-18.03.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-84-18.03.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME EMRAT E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR TË CILËT PLOTËSOJNË KUSHTET LIGJORE PAS VLERËSIMIT PARAPRAK

Vendime datë 04.03.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-76-04.03.2020 PËR MBARIMIN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT Vendim-nr-77-04.03.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT Vendim-nr-78-04.03.2020 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM TË PROKURORËVE”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR.64.Dt.15.04.2019 TË KLP-SË

Vendime datë 24.02.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-54-24.02.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.19. DATË.27.01.2020 TË KLP-SË, PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR PROKUROR NË PROKURORINË E POSACME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-55-24.02.2020 PËR KRYERJEN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS TË MAGJISTRATËVE, KANDIDATË PËR T’U KOMANDUAR SI INSPEKTORË PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË Vendim-nr-56-24.02.2020 PËR KRYERJEN E VERIFIKIMIT […]

Vendime datë 11.02.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-38-11.02.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.FLORIAN BORIÇI Vendim-nr-39-11.02.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.GEZIM SPAHIU Vendim-nr-40-11.02.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.LEDION TEMA Vendim-nr-41-11.02.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.GJERGJI CEKA Vendim-nr-42-11.02.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN […]

Vendime datë 05.02.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-35-05.02.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ADNAND XHELILI Vendim-nr-36-05.02.2020 PËR PLOTËSIMIN E 6 (GJASHTË) POZICIONEVE PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE Vendim-nr-37-05.02.2020 PËR PLOTËSIMIN E 4 (NJË) POZICIONEVE PRANË ZYRËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE

Vendime datë 31.01.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-29-31.01.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSACME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-30-31.01.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, GRISELDA HAXHIAJ Vendim-nr-31-31.01.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË […]

Vendime datë 27.01.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-19-27.01.2020 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR PROKURORË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-20-27.01.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-21-27.01.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-22-27.01.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-23-27.01.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-24-27.01.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-25-27.01.2020 PËR […]