KONTAKT

Adresa:

    Këshilli i Lartë i Prokurorisë-KLP
Rruga “Ana Komnena”, Godina ” Poli i Drejtësisë” , Tiranë, Shqipëri

E-mail : info@klp.al