Depozitimi i kërkesave për informim

Këshilli i Lartë i Prokurorisë
Rruga “Ana Komnena”, Godina ” Poli i Drejtësisë” , Tiranë, Shqipëri
e-mail: info@klp.al