NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë: Besime Lita Esmir Rringaj Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.11.2019, […]

AKTIVITETE

Vendimet e marra në mbledhjen plenare të datës 29 Tetor 2019

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka miratuar sot në mbledhjen e radhës e zhvilluar në sallën e mbledhjeve në Prokurorinë e Përgjithshme, listën me emrat e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak. Mbledhja është mbajtur në praninë e 9 anëtarëve dhe në mungesë të anëtarëve Besnik Cani dhe […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

1 (një) Specialist Finance në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë- Kategoria: III-b Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit – pranim në shërbimin civil janë: Gjyliana Memisharaj (Muça) Jori Malaj Nertila Ibërshimi (Skëndaj) Testimi me shkrimi do […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Shërbimeve Administrative, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

1(një) Specialist i Marrëdhënieve me Publikun, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes – Kategoria: III-b Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 12, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen […]

AKTIVITETE

Vendimet e marra në mbledhjen plenare të datës 25 Tetor 2019

Posted on

Është zhvilluar sot në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor seanca plenare e radhës e Këshillit të Lartë të Prokurorisë me rendin e ditës të dakortësuar paraprakisht me anëtarët të Këshillit. Seanca është mbajtur në prezencë të 11 anëtarëve. Dy prej anëtarëve të Këshillit kanë sjellë propozime për t’i shtuar rendit të ditës, […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, […]